محصولات

فایل چهار کشو پرک (F-P-4)

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 16 میلی متر

توضیحات: چهار کشو