محصولات

K303F

صندلی - صندلی آزمایشگاهی - صندلی آزمایشگاهی رادسیستم

صندلی آزمایشگاه K303Fرادسیستم

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 60-48

سطح نشیمنگاه 5/47

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 53

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 50

قابل عرضه با دو دسته T و N می­باشد.

قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه می باشد