محصولات

W201-C

صندلی - صندلی اداری - صندلی اداری رادسیستم - صندلی انتظار رادسیستم

صندلی انتظار W201-Cرادسیستم

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 44.5

سطح نشیمنگاه 52

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 85.5

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 64

توضیحات :

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.

 

 

کالیته چرم و پارچه